Aktualności

[17-09-2020] Posiedzenie Zarządu 16.09.20

1. Omówienie zwołania WZ w kontekście rezygnacji Prezesa Zarządu
2. Powierzenie obowiązków Prezesa przez Viceprezesa
3. Powierzenie obowiązków skarbnika Podłowczemu z obw. 230
4. Odwieszono niewydawanie odstrzału indywidualnego z poprzedniego zarządu
5. Oznakowanie niekórych urządzeń: Nieupoważnionym wstęp wzbroniony

[31-07-2020] Posiedzenie Zarządu 29.07.20

1. Omówienie obsługi i terminów polowań zbiorowych
2. Omówienie propozycji zbudowania zadaszenia na kwaterze.
3. Wstrzymanie odstrzału dla gościa na obw, 260.
4. Uchwała zobowiązująca myśliwych od 21.08.2020 do 15.10.2020 (rykowisko):

  • Na obwodzie 260 - od linii wysokiego napięcia w górę (las) zapisujemy się na rewiry. Poniżej linii wysokiego napięcia - na urządzenia
  • Na obwodach 229, 230 - na terenach leśnych zapisujemy się na urządzeniach. Na terenach polnych na dotychczasowych zasadach.

5. Nieuregulowanie należności za nieprzepracowane godziny do 31.07 będzie skutkować niewydaniem odstrzału na zwierzynę trofealną.
6. Zarezerwowanie kwoty w budżecie na dokaramianie zwierzyny w okresie rykowiska

[04-06-2020] Prezent dla dzieci ze szkoły w Czernicy

[18-04-2020] Kadencyjność organów PZŁ

17 kwietnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.  Artykuł 22 ustawy przedłuża kadencyjność organów PZŁ:

TREŚĆ ART.22.:

 W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) po art. 33d dodaje się art. 33e w brzmieniu:

„Art. 33e. 1. Jeżeli w trakcie trwania kadencji organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii lub stan nadzwyczajny kadencja tych organów ulega przedłużeniu o okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego.

2. Wybory do organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego nie mogą odbyć się wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia zakończenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanów, o których mowa w ust. 1.”

Treść ustawy

[17-04-2020] Pilnowanie pól przed szkodami

Zarząd koła zwraca się z prośbą do członków koła o aktywne uczestniczenie w dyżurach, mających na celu ochronę pól przed szkodami.
Liczymy, że ta współpraca będzie korzystna dla obu stron.

[03-04-2020] Informacja Zarządu Okręgowego

W załączeniu przesyłam wytyczne i zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące realizacji zadań związanych z redukcją populacji dzików w ramach zwalczania ASF poprzez polowania i odstrzał sanitarny dzików, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

[29-03-2020] Walne Zgromadzenie 2020

Ze względu na epidemię koronawirusa Walne Zgromadzenie jest odwołanie i będzie zwołane w terminie niekolidującym z przepisami/zakazami.

[05-02-2020] Nowe zasady bioasekuracji

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi zasadami bioasekuracji

[06-11-2019] Składka członkowska na PZŁ za rok 2020!!!

W dniu dzisiejszym Zarząd Okręgowy przekazał informację o wysokości składki członkowskiej w Polskim Związki Łowieckim za rok 2020. Jej wysokość przedstawia się następująco:

  1. składka normalna – 320 zł (plus ubezpieczenie 43  zł) – razem 363 zł
  2. składka ulgowa 50% – 160 zł (plus ubezpieczenie 43 zł) –  razem 203 zł - przysługuje młodzieży uczącej się, urodzonej w roku 1995 lub później /należy dostarczyć do biura ZO PZŁ we Wrocławiu zaświadczenie o kontynuacji nauki/, oraz tym członkom Zrzeszenia, którzy do dnia 31.12.2019 r. ukończyli 70 rok życia (urodzeni w roku 1949 lub wcześniej).
  3. składka ulgowa 25% – 80 zł (plus ubezpieczenie 43 zł) – razem 123 zł – przysługuje tym członkom Zrzeszenia, którzy do dnia 31.12.2019 r. ukończyli 80 rok życia (urodzeni w 1939 roku lub wcześniej).

Jednocześnie Zarząd Okręgowy przypomina, że ubezpieczenie myśliwego zgodnie z art. 32  ust. 6 Ustawy Prawo łowieckie jest obowiązkowe i nie ma możliwości odstąpienia od ubezpieczenia OC i NNW.

[03-11-2019] 3 listopada - dzień Św. Huberta

Z okazji naszego święta, przypadającego na dzień 3 Listopada, zarząd Koła Łowieckiego KNIEJA we Wrocławiu życzy wszystkim koleżankom i kolegom po strzelbie samych sukcesów w polu i w kniei!

Pozdrowienia kierujemy również w stronę leśników, strzelców czy jeźdźców - to również ich święto.

 

Darz Bór!

[09-10-2019] Apel Prezesa

Szanowne Koleżanki i Koledzy. Jak co roku zbliża się dzień św. Huberta nasze myśliwskie święto, chcielibyśmy je uczcić w dniu 26 (sobota) pażdziernika polowaniem w Dziuplinie zakończone biesiadą myśliwską w naszej nowo zbudowanej wiacie.
W tym miejscu bardzo gorąco zapraszam wszystkich Kolegów o uczestnictwo. Chciałbym aby przyjechali Koledzy z obw.  260, dlatego też Zarząd Koła podjął decyzję że zapłaci za dojazd Kolegów.
Naszą obecnością damy także satysfakcję i podziękowanie  Kolegom za poniesioną pracę przy budowie wiaty.
Spotkanie Nasze będzie okazją do dalszej integracji w kole, wymianą bieżących informacji dotyczących Koła w tym o zbliżającym się sezonie polowań zbiorowych.

Jeszcze raz serdecznie zapraszam i apeluję o uczestnictwo w Naszym święcie.
Darz Bór.

Strony